N.A. Kraaijenoord administratiekantoor

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van N.A. Kraaijenoord administratiekantoor, hierna: “Opdrachtnemer”.

1.2            Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.3            In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en die van de Opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer prevaleren.

 

Artikel 2. Vrijblijvendheid offertes

2.1            Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

2.2            De akkoord bevonden offerte bindt de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3            Indien Opdrachtnemer ondanks het ontbreken van een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet ondertekende offerte of opdrachtbevestiging met toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Duur en opzegging van een opdracht
3.1            De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

3.2            De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat opzegging (tijdelijk) is uitgesloten.

3.3            De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, en/of een bepaald project.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1            De Opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

4.2            Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3            Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.4            Indien dit voor een goede uitvoering van de werkzaamheden of in het belang van de Opdrachtgever noodzakelijk is, is Opdrachtnemer gerechtigd meer werkzaamheden uit te voeren en in rekening te brengen dan vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer zal zich inspannen Opdrachtgever hiervan zo veel mogelijk vooraf op de hoogte te stellen.

 

Artikel 5. Honorarium

Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit, hetzij een van te voren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van te voren overeengekomen percentage.

 

Artikel 6. Betaling en gevolgen wanbetaling

6.1            Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de door Opdrachtnemer verzonden facturen.

6.2            Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op opschorting, verrekening, schuldvergelijking en/of compensatie hoe ook genaamd.

6.3            Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum het verschuldigde heeft voldaan, verkeert hij in verzuim. Gedurende de tijd dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, is Opdrachtnemer gerechtigd om aanspraak te maken op vergoeding van de vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. Indien en voor zover het wettelijke handelsrentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

6.4            Nadat Opdrachtgever in verzuim is geraakt, is Opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot incassering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, zoals die voor het inschakelen van een advocaat, incassobureau of deurwaarder, zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,--.

6.5            Indien Opdrachtnemer goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting(en) niet zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd contante betaling dan wel zekerheid voor betaling van zijn facturen te verlangen. Laat Opdrachtgever na contant te betalen dan wel de gewenste zekerheid te stellen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7. Einde van de opdracht

7.1            De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgesteld tijd of bij de overeengekomen objectief bepaalbare gebeurtenis.

7.2            Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan.

 

Artikel 8. Reclames

8.1            Reclames omtrent enige nota moeten binnen veertien dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn ingediend, op straffe van verval. Reclames aangaande verrichte werkzaamheden met betrekking tot een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en veertien dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel uiterlijk veertien dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.

8.2            Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1            Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd (zoals directe of indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade (zoals gederfde winst).

9.2            Eventuele aansprakelijkheid zal in ieder geval beperkt zijn tot 75 % van het voor de betreffende werkzaamheden in rekening te brengen factuurbedrag, of indien sprake is van een duurovereenkomst tot 75 % van de laatste drie factuurbedragen gerekend vanaf het moment waarop de aanspraak tot vergoeding van schade is ontstaan.

9.3            Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Opdrachtnemer instellen ter zake van de verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

10.1          Partijen staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

10.2          Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtnemer  ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1          Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2          Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Haarlem.

Naar boven

 

Algemene Voorwaarden

Welkom

Even voorstellen

Contact

Onze dienstverlening

Tips

Formulieren&downloads

Handige links

Algemene Voorwaarden

N.A. Kraaijenoord

Administratiekantoor

Kromboomsveld 50

2041 GE  Zandvoort

       Website powered by

       BriSec Office Support

2008

www.brisec.nl

www.brisec.nl